The Road To Woodhaven Fantasy Bowl IV
         
          #1-Detroit    |
         
           154-112     #1-Detroit    |
#4-Fargo     |
  106-65     #5-Montana    |
#5-Montana    |
                     122-89      #3-Tampa Bay   |
#2-Toronto    |                     2000 FFL Champion
  116-73     #2-Toronto    |
#7-Denver    |
           151-96     #3-Tampa Bay   |
#3-Tampa Bay   |
  145-105     #3-Tampa Bay   |
#6-Chicago    |